Dla dłużnika

DŁUŻNIK – osoba, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zobowiązany jest spełnić na rzecz wierzyciela określone w tytule wykonawczym świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

Tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być m.in.: prawomocne orzeczenie sądu, prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Klauzula wykonalności jest postanowieniem stwierdzającym, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania jako prawomocne lub natychmiast wykonalne.

Komornik na wniosek wierzyciela i na podstawie złożonego przez niego tytułu wykonawczego, dokonuje czynności prawnych, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tytule obowiązku.

Komornik nie bada zasadności, ani wymagalności roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

Nie wie także czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności, ani jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego. Komornik zna sygnaturę akt sprawy sądowej, pod którą we właściwym sądzie dłużnik może dowiedzieć się czego dotyczy sprawa.

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z ruchomości będących we władaniu dłużnika, jego rachunków bankowych, innych świadczeń (np. emerytury, renty), wynagrodzenia i innych praw majątkowych (np. udziałów dłużnika w spółce) czy też nieruchomości. Zgodnie z art. 770 kpc to dłużnik ponosi koszty egzekucji, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Im dłużej trwa postępowanie egzekucyjne oraz im więcej czynności musi podjąć komornik, tym koszty egzekucyjne są wyższe.

Osoba, która dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne, powinna skontaktować się z komornikiem w celu ustalenia aktualnej wartości egzekwowanego roszczenia.

Ponadto dłużnik powinien stawić się w kancelarii na wezwanie komornika (doręczone pocztą, pozostawione w skrzynce dłużnika przez uprawnionego pracownika kancelarii, a nawet telefoniczne). Jeżeli dłużnik nie może przybyć osobiście, powinien wysłać do komornika listem poleconym oświadczenie o posiadanym majątku (oświadczenie do pobrania na stronie). Dłużnik zobowiązany jest udzielić komornikowi zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących składników swojego majątku oraz powiadomić komornika o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającego dłużej niż miesiąc. Za świadome udzielenie fałszywych wyjaśnień, nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień lub niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania na dłużnika może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł.

Dłużnik jest przede wszystkim zobowiązany spełnić świadczenie. W wypadku egzekucji świadczeń pieniężnych powinien uiścić należność egzekwowaną na rzecz wierzyciela wraz z kosztami egzekucyjnymi na rachunek bankowy komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
15 1600 1462 1740 2331 5000 0003

pamiętając o podaniu w tytule przelewu sygnatury sprawy (wskazywana najczęściej w lewym, górnym rogu pism komornika – Km, Kms, Kmp). Egzekwowaną należność można uiścić również w kasie kancelarii w Lesznie przy ulicy Karola Marcinkowskiego 5A/1, czynnej w poniedziałki od godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku czynnej w godz. 7.30-15.30.
Zapłata całości egzekwowanej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi) powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu, zaś wszystkie dokonane przez komornika czynności egzekucyjne ulegają uchyleniu (np. uchylenie zajęcia rachunków bankowych, samochodu). Komornik pozostawia w swoim archiwum, w aktach sprawy, tytuł wykonawczy, a ponowne złożenie przez wierzyciela wniosku o egzekucję spełnionego już przez dłużnika zobowiązania jest niemożliwe.
Jeżeli dłużnik nie uiścił całej należności, o którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wraz z kosztami egzekucyjnymi, musi liczyć się z tym, że komornik zastosuje przeciwko niemu wszelkie wnioskowane przez wierzyciela sposoby egzekucji, które uregulowane są w kodeksie postępowania cywilnego.

}

Kancelaria czynna

poniedziałki od 8:00 do 16:00 godz

wtorki-piątki od 7.30-15.30.

Kancelaria komornicza

ul. Karola Marcinkowskiego 5A/1,
64-100 Leszno

Komornik przyjmuje

w poniedziałki
od 13.00 do 16.00

NIP

698-171-89-86

ul. Karola Marcinkowskiego 5A,
64-100 Leszno

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Działa przy sądzie rejonowym, posiadając własne kompetencje.
W rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego

Secured By miniOrange