Dla Wierzyciela

WIERZYCIEL- osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. Decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi (wskazując między innymi składniki majątku dłużnika).

Informacje statystyczne dotyczące Komornika Sądowego Krzysztof Halasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482

Ilości spraw spoza rewiru do końca października 2018r

37.7

Skuteczność egzekucji za           I półrocze 2018r.

5.88

Zaległość egzekucji za            I półrocze 2018r.

3

Ilość pracowników terenowych na 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym komornik przyjmuje sprawy spoza rewiru na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (limit spraw na 2019r. wynosi 2500). W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 665 788 880.

https://www.poznan.sa.gov.pl/wlasciwosc-miejscowa-i-rzeczowa,m,mg,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel powinien złożyć:

1 Oryginał tytułu egzekucyjnego

ze znajdującą się na nim klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. prawomocne orzeczenie sądu, prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub ugoda zawarta przed sądem (zgodnie z art. 777 kpc). Klauzula wykonalności jest postanowieniem stwierdzającym, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania.

2 Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę), a także adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto również podać swój numer telefonu oraz adres e-mail wierzyciela lub jego pełnomocnika. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swój numer PESEL oraz dane właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji należy czytelnie podpisać. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, do wniosku należy dołączyć dokument, z którego wynika prawo do jej reprezentowania przez osoby podpisane pod wnioskiem (w przypadku spółki z o. o. do wniosku należy dołączyć odpis jej KRS).

Wierzyciel jest zobowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika warto umieścić dodatkowe informacje: w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

Wierzyciel powinien określić sposób przekazania wyegzekwowanych od dłużnika pieniędzy: przelew na konto bankowe lub przekaz pieniężny. Zalecane jest wskazanie numeru rachunku bankowego, wówczas przekazanie środków następuje znacznie szybciej.

We wniosku o wszczęcie egzekucji, wierzyciel powinien wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione oraz sposoby egzekucji. Świadczenie jest obowiązkiem określonego zachowania się dłużnika względem wierzyciela, polegającym na działaniu albo zaniechaniu działania. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, polegające na zapłaceniu określonej kwoty. Wierzyciel powinien określić kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana oraz odsetek (o ile sąd tak postanowił w tytule egzekucyjnym), a także wskazać czy mają być egzekwowane koszty procesu. Wskazane kwoty nie mogą być wyższe niż zasądzone przez sąd.

Od dnia 8 września 2016 r. wierzyciel nie ma obowiązku wskazania we wniosku egzekucyjnym sposobów egzekucji. Wniosek umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego według wszelkich sposobów egzekucji. Wyjątkiem jest jedynie egzekucja z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz jego składników majątku, wymaga wskazania tego sposobu we wniosku egzekucyjnym.

Wierzyciel ma do dyspozycji różne sposoby egzekucji uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego: egzekucję z ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Na wierzycielu spoczywa obowiązek wskazania składników majątku dłużnika, z których komornik ma prowadzić egzekucję. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien:

 

  • określić ruchomości, z których komornik ma prowadzić egzekucję i wskazać miejsce ich położenia.
  • podać numer rachunku bankowego dłużnika lub nazwę banku, w którym rachunek jest prowadzony
  • wskazać nazwę i siedzibę zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • w przypadku egzekucji z wierzytelności np. w przypadku emerytury – wskazać właściwy oddział ZUS.
  • przy egzekucji z innych praw majątkowych – wskazać przykładowo nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy
  • podać dokładny adres nieruchomości należącej do dłużnika i numer jej księgi wieczystej

 

Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może zlecić poszukiwanie majątku komornikowi w trybie art. 8012 kpc. Ustawowa opłata za podjęcie czynności kompleksowego poszukiwania majątku przez komornika wynosi 74,62 zł. W przypadku skutecznej egzekucji jest ona zwracana wierzycielowi. W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik ustali za pomocą systemu OGNIVO, w których bankach dłużnik posiada rachunki bankowe, w CEPiK – czy jest właścicielem samochodu. Komornik zweryfikuje także, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie całego kraju. W ramach poszukiwania majątku skierowane zostaną również wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego (45 zł) i oddziału ZUS (35,17 zł) w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza). Komornik ustali także w miejscu zamieszkania dłużnika jaki jest jego majątek i źródła utrzymania. Wierzyciel powinien uiścić również zaliczkę na koszty korespondencji oraz przekazania środków pieniężnych zgodnie z wezwaniem komornika.

 

Jeśli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością miejscową komornika, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

 

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Krzysztofa Halasza na podstawie przepisu art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz 771 z późn. zm.).”

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu

}

Kancelaria czynna

poniedziałki od 8:00 do 16:00 godz

wtorki-piątki od 7.30-15.30.

Kancelaria komornicza

ul. Karola Marcinkowskiego 5A/1,
64-100 Leszno

Komornik przyjmuje

w poniedziałki
od 13.00 do 16.00

NIP

698-171-89-86

Rachunek bankowy dla wierzycieli

BNP Paribas Bank Polska S.A.
15 1600 1462 1740 2331 5000 0003

Rachunek bankowy dla dłużników

BNP Paribas Bank Polska S.A.
15 1600 1462 1740 2331 5000 0003

ul. Karola Marcinkowskiego 5A,
64-100 Leszno

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Działa przy sądzie rejonowym, posiadając własne kompetencje.

W rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego.

Secured By miniOrange